Brief Verkeers(on)veiligheid N271

Video Maatschappelijke discussie Politiek VIDEO

Nieuw Bergen | Lees hier de brief zoals door de gezamenlijke dorpsraden is opgesteld een aangeboden aan gedeputeerde Jasper Kuntzelaers,

Geacht college, beste heer Kuntzelaers, 

Al enkele keren zijn de stichting dorpsraad Afferden en de vereniging Afferden Samen Beter, als vertegenwoordigers van de dorpsgemeenschap van Afferden, in gesprek geweest met de gemeente Bergen over de verkeerssituatie op de weg N271 ter hoogte van het dorp Afferden. Ook is in een eerder stadium zowel ambtelijk als bestuurlijk over de situatie gesproken met de provincie Limburg. Een reeks ernstige ongevallen in de voorbije jaren onderstreept onze ongerustheid op een soms gruwelijke manier. Recent werd vanuit de genoemde vertegenwoordigingen van het dorp Afferden deze onrust opnieuw aan de orde gesteld. Het naderende voorjaars- en zomerseizoen benadrukken deze ongerustheid, zowel bij de inwoners van Afferden als bij inwoners van andere dorpen die gebruikmaken van oversteekplaatsen en de bushalte in of nabij Afferden. In het zomerseizoen wordt dit aangevuld met problemen die recreanten ervaren bij het oversteken van deze weg, o.a. richting het veer naar Boxmeer. 

Na overleg met de andere dorpsraden binnen de gemeente Bergen, blijken er meer issues te bestaan ten aanzien van de verkeersveiligheid op de N271, waar inwoners van de gemeente Bergen zich grote zorgen over maken. Het gaat daarbij met name over de volgende aspecten: 

Algemeen:
1.) Te smalle scheiding tussen de rijstroken.
2.) Plaatselijk te smalle breedte van de rijstroken zelf.
3.) Te smalle redresseerstroken.
4.) Objecten in bermen, te dicht op de rijbaan.
5.) Onveilige kruispunt inrichtingen en oversteken.
6.) Het (relatief) grote aantal aansluitingen van zijwegen rechtstreeks op de N271 zonder dat sprake is van een vent- of parallelweg.
7.) Fietspaden zijn plaatselijk (te) smal en het onderhoud laat te wensen over.
8.) Ontbreken van separate afslagstroken ter plaatse van zijaansluitingen op de N271.
9.) Hoge snelheden, vaak veel hoger dan toegestaan. Ons dringende verzoek is om te overwegen een lagere maximumsnelheid in te stellen tenminste ter plaatse van de kernen die grenzen aan de N271 (Afferden, Well, Wellerlooi). Als voorbeeld willen we verwijzen naar Nieuw Bergen, waar de N271 plaatselijk een maximum snelheid kent van 50 km/uur.

Specifieke verkeersonveilige locaties, die we met deze brief extra willen benadrukken:
a.) Aansluiting met de Erfsebosweg (op de grens van de gemeenten Bergen en Gennep).
b.) De oversteek Heukelom (ter hoogte van milieupark gemeente Bergen).
c.) De aansluiting met de Dorpstraat Afferden (ter hoogte van camping Klein Canada).
d.) Afslag Hengeland bij het tuincentrum.
e.) Oversteek Veerweg; deze oversteek is in eerdere jaren al eens aangepakt maar naar onze mening nog steeds niet veilig te noemen.
f.) Oversteek bij Gening ter hoogte van Spitsbrug (voor landbouw- en langzaam verkeer).
g.) Aansluiting met de Eckeltsedijk waar ook nog veel fietsers de N271 op willen rijden.
h.) Aansluiting met de Aijerdijk (vooral in relatie tot fietsers).
i.) Aansluiting met de Catharinastraat (oversteek voor langzaam verkeer).
j ) Afslag De Sluis

In veel situaties waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang komt, zal (ook) het niet voldoende opletten door de betrokken weggebruikers een rol spelen. Maar de vraag daarbij is of wel voldoende rekening is gehouden met de menselijke maat? Zal de N271 in het geval dat alle weggebruikers wel goed opletten zonder aanpassingen in de weginrichting of verlaging van de maximumsnelheid ooit het gewenste stadium bereiken van nul verkeersslachtoffers? Er werd en wordt immers met (te) hoge snelheid gereden. Fietsers en voetgangers die de N271 willen oversteken, staan vaak op minder dan 1 meter afstand van de locatie waar een vrachtauto met 80 km per uur voorbij raast. We houden op dergelijke momenten ‘ons hart vast’. 

Wat helaas ook vaak voorkomt is dat juist degenen die zich keurig aan de maximumsnelheid houden, door achterop komend (vracht)verkeer onder druk worden gezet harder te gaan rijden (bumperkleven). Met name wanneer dit wordt veroorzaakt door vrachtverkeer, zorgt dit voor angstige gevoelens bij bestuurders die zich wel willen houden aan de maximumsnelheid. Het is wrang om te constateren dat er daarmee in de praktijk nog harder wordt gereden dan 80 km per uur, een snelheid die naar onze mening al te hoog is (met name ter hoogte van de dorpen aan de N271).

Naar aanleiding van eerder genoemd overleg met de gemeente Bergen en het feit dat het gemeentebestuur van Bergen geen directe zeggenschap heeft over de provinciale weg, wordt er nu vanuit alle dorpen binnen de gemeente Bergen zeer dringend gevraagd om maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid. Daarbij zou het moeten gaan om maatregelen die echt een positieve bijdrage leveren, met name maatregelen ten aanzien van de weginrichting, plaatselijke snelheidsverlagingen (conform standpunt van VVN) en het veiliger maken van alle oversteken voor met name het langzaam verkeer. 

Het kan niet zo zijn dat formele posities m.b.t. zeggenschap over een weg belemmerend werken in een proces om gezamenlijk tot passende oplossingen te komen. Problemen die mensen ernstig beschadigen en sommigen al het leven hebben gekost, kunnen nooit aan formele posities en te lang uitgerekt overleg ondergeschikt zijn.

Onlangs hebben we met belangstelling kennis genomen van het provinciaal coalitieakkoord 2023-2027 “Elke Limburger telt”. Op pagina 86 vinden we de uitspraak “De verkeersveiligheid op de provinciale weg- en fietsinfrastructuur wordt zeker niet vergeten”. We zijn verheugd dat dit item aandacht en een plek heeft gekregen in het coalitieakkoord. Blijft thans de vraag op welke termijn we nu mogen verwachten dat er actie ondernomen gaat worden? 

Met deze brief verzoeken wij om een overleg met uw bestuurder die verantwoordelijk is voor de portefeuille “verkeersveiligheid”. Zodat we enerzijds deze brief nader kunnen toelichten en anderzijds mogen vernemen welke acties/ mogelijkheden ter verbetering van de verkeersveiligheid er hopelijk concreet liggen richting de toekomst. Wij zijn (uiteraard) bereid daarbij van dienst te zijn met onze lokale kennis en als vertegenwoordigers/ spreekbuis van de dorpen in de gemeente Bergen. 

Belangstellend zien wij uw reactie tegemoet. 

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT