Geen onderwaterdepot, geen containerhaven, meer ruimte voor natuur

Video Hoog water - LOB - Dijken Politiek VIDEO

Op 8 juni 2021 heeft het college van B&W besloten het ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van de haven in Heijen ter inzage te leggen. Het plan van de initiatiefnemers Teunesen Zand en Grint B.V. en AVG Beheer voor uitbreiding, omvat een nieuw watergebonden bedrijventerrein inclusief overslagkade dat aansluit op het reeds bestaande bedrijventerrein. Voor de uitbreiding wordt een toegangsgeul met draaikom gegraven. Het plan betekent meer werkgelegenheid, hoogwaterbescherming, ruimte voor natuurontwikkeling en meer vervoer over water. Ook de verkeerssituatie wordt verbeterd.

Wijzigingen na inspraakreacties en milieueffectrapportage
In 2020 werd het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Na diverse inspraakreacties en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) volgde een nadere uitwerking van de plannen door de initiatiefnemers. De twee belangrijkste wijzigingen in het ontwerp zijn: het onderwaterdepot is komen te vervallen en de strekdam aan de noordzijde van het nieuwe bedrijventerrein blijft behouden c.q. wordt teruggebracht.

Natuurontwikkeling, werkgelegenheid en leefbaarheid
Wethouder Janine van Hulsteijn licht toe: “Het college is positief over de nader onderbouwde en deels gewijzigde plannen van de initiatiefnemers. Over het onderwaterdepot heerste veel onrust in het dorp, met name bij de woonarkbewoners. Ik ben blij dat die onrust nu wordt weggenomen. Vorig jaar werd de containerhaven al geschrapt. De plannen betekenen behoud en zelfs een toename van werkgelegenheid voor onze gemeente, wat de vitaliteit en leefbaarheid van onze kernen ten goede komt. Bovendien sluiten de plannen aan bij onze ambities voor hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en recreatie. Zo ontstaat er ruim 10 hectare aan nieuwe natuur, dat is te vergelijken met 20 voetbalvelden. Er komen kruidenrijke graslanden en er worden nieuwe Maasheggen aangelegd, afgewisseld met fruit- en bakenbomen. Voor onze inwoners betekent dat een nieuw ommetje in hun omgeving met struinpaden en rustmogelijkheden én er komen nieuwe visplaatsen.”


Entree van Heijen veiliger en mooier
Ook de verkeerssituatie wordt verbeterd door aanpassing van het kruispunt Hoofdstraat – Hoogveld – De Groote Heeze. Fietsers vanuit Gennep kunnen straks veiliger naar Heijen fietsen. Deze aanpassingen worden parallel aan de uitbreiding van de haven uitgevoerd. Ook wordt de entree van Heijen verfraaid met bomen en hagen.

Ontwerpbestemmingsplan vanaf 17 juni ter inzage
Van donderdag 17 juni tot en met woensdag 29 juli 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Op www.gennep.nl/havenheijen staat dan meer informatie over de procedure en hoe belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Om geïnteresseerden en belanghebbenden nader te informeren, organiseert de gemeente met de initiatiefnemers eind juni en begin juli excursies in het gebied. De inschrijving hiervoor opent binnenkort via de hiervoor genoemde website van de gemeente.

Tekst: gemeente Gennep

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT