Beeldkwaliteitsvisie voor de N271 (VIDEO)

Video Politiek VIDEO

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om de Beeldkwaliteitsvisie N271 vast te stellen. Aanleiding voor deze visie was de vraag van de gemeenteraad om een integrale visie te maken voor de ‘Poort van Nieuw Bergen’. Het college heeft daarop besloten een visie voor de gehele N271, het gedeelte dat in de gemeente Bergen ligt, te ontwikkelen. Het concept is tot stand gekomen in overleg met Provincie Limburg en getoetst aan het gemeentelijke welstandsnota door een onafhankelijke organisatie.

Doel
Op korte termijn vinden een aantal ontwikkeling plaats op en in de directe omgeving van de N271. Denk aan de dijkversterking, de nieuwe rotonde bij Well en woningbouwontwikkelingen. De visie geeft meer sturing aan de toekomstige vraagstukken en ontwikkelingen rondom de N271, helpt om de N271 en omgeving door te ontwikkelen naar een aantrekkelijk en vitaal landschap, zorgt voor samenhang en structuur.

Basis
Bij de opbouw van de visie is rekening gehouden met eerder vastgestelde plannen en ontwikkelingen zoals de Omgevingsvisie Bergen 2030, de Landschapsvisie Maasdal, de regionale Woonvisie en de regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar.

De N271
Van oorsprong is deze weg een oude Napoleonsweg die Maastricht verbond met Nijmegen. De N271 werd aangelegd omstreeks 1840. Destijds een smalle weg, aangekleed met laanbomen. In de loop der jaren werd de N271 een belangrijke verbinding tussen Venlo en Nijmegen. De weg werd breder, bomen stonden in de weg en werden gekapt. Door de aanleg van de A73 veranderde de functie van de N271 van een verkeersader naar een gebied ontsluitende functie. De beleving van het landschap waardoor de N271 loopt is afwisselend: op sommige plekken door de Maasduinen, op andere plekken een panoramisch uitzicht over het Maasdal. Dit typische open-gesloten karakter van de weg wil Gemeente Bergen behouden en versterken.

Aangepaste visie
De conceptvisie heeft eerder ter inzage gelegen. Gelet op de ingediende zienswijzen is de visie op drie punten aangepast:
1. In Nieuw Bergen kunnen individuele ontwikkelingen aan de oostzijde van de N271 plaatsvinden, mits landschappelijk ingepast, tot aan het tankstation ‘Schimmel’ (was eerder de rotonde Asseldonk).
2. Met de Beeldkwaliteitsvisie N271 en het huidige gemeentelijk beleid wordt de cultuurhistorische bomenlaan N271 hersteld. De gemeente hecht veel waarde aan biodiversiteit, in het concept wordt ook verwezen naar het BIO-plan. Daarnaast wordt aan paragraaf 4.4. toegevoegd: Bij kap wordt gecompenseerd, in beginsel door een nieuwe boom terug te plaatsen, waarbij verschillende soorten bomen aangeplant worden. Het behouden van het beeld van een cultuurhistorische bomenlaan is daarbij ook erg van belang.
3. Het thema biodiversiteit wordt benadrukt door de visie aan te vullen met het gemeentelijk (ecologisch) maaibeheer waarmee de biodiversiteit wordt verhoogd om de ecologische verbindingen te ondersteunen.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT