Sabine Kern en Jos Teeuwen van het waterschap, Gijs Ploegmakers van Ploegam en Roelant Veldboer van Dura Vermeer
Sabine Kern en Jos Teeuwen van het waterschap, Gijs Ploegmakers van Ploegam en Roelant Veldboer van Dura Vermeer Foto: Ingrid Driessen

Nieuw Bergen binnen drie jaar hoogwaterveilig

Algemeen Hoog water - LOB - Dijken

Nieuw Bergen | In 2023 gaat aannemerscombinatie Dura Vermeer en Ploegam onder de naam ‘Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen’ definitief van start met dijkversterking Nieuw Bergen. Dit is het vijfde dijktraject van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Waterschap Limburg dat is gegund. Met dit project worden de dijken zowel versterkt als verhoogd en het totale tracé gaat van 1,831 kilometer naar 2,752 kilometer vanwege aansluitingen op hoge gronden. De komende tweeëneenhalf tot drie jaar wordt er daadwerkelijk buiten gewerkt om Nieuw Bergen hoogwaterveilig te maken.

De huidige kering wordt gevormd door een combinatie van aangelegde waterkering, het weglichaam van de provinciale weg N271 en noodmaatregelen tijdens hoogwater. In het dijkversterkingsproject wordt de 1,831 kilometer lange kering versterkt en vindt de benodigde aansluitingen naar de hoge gronden plaats. Na de dijkversterking is het dijktraject 2,752 kilometer lang.

Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen gaat het eerste jaar vooral alle voorbereidingen van de versterking uitvoeren. Het gaat dan om het uitvoeren van de onderzoeken zoals bodemonderzoek, flora en fauna onderzoek, niet gesprongen explosieven onderzoek en het verleggen van kabels en leidingen. Dit betekent dat het grotere werk met bijvoorbeeld het verplaatsen van grond voor het versterken van de dijk vooral in 2024 en 2025 plaatsvindt. De directe omgeving wordt hierover goed geïnformeerd.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT